• Hotel V Nesplein

  • Nes 49
  • Amsterdam, 1012 KD - The Netherlands
  • +31.20.6623233
  • stay@hotelv.nl